Kosten-index Tool

Beroepsvereniging der Belgische Temperatuur Gecontroleerde Opslag

Maandelijkse evolutie van interne kosten voor warehouses & koel- en vrieshuizen

Met deze kostenindex tool kan ieder warehouse gemakkelijk de maandelijkse evolutie van de interne kosten berekenen en opvolgen. Elke gebruiker kan meerdere kostenprofielen aanmaken (algemeen + klant specifieke) en daarin meerdere kostenspreidingen opslaan. Op basis van deze kostenspreidingen verkrijgt men een gedetailleerde prijsevolutie tabel en een grafisch overzicht.

Elk warehouse kan door deze tool, op een valide manier eventuele kostenverhogingen/verlagingen in haar prijzen verwerken.

Indien gewenst wordt er maandelijks een overzichtsemail verstuurd met de specifieke prijsevoluties.

Kostenspreiding gekoppeld aan 4 officiële indexen

Elk warehouse heeft de mogelijkheid de “waarden” van deze indexen te laten variëren in functie van het aandeel dat zij hebben binnen de eigen onderneming.

Volgende waarden kunnen verdeeld worden:

 • Behandeling
 • Opslag
 • Invriezen

Die op zich kunnen onderverdeeld worden tussen :

 • Lonen (Arbeidskostenindex)
 • Energie (Elektriciteitsindex)
 • Overige (Consumptieprijzenindex)

Verder delen wij ook nog de ITLB index mee om de stijging van uw distributiekosten te visualiseren.

 • Distributie (index van transportaanverwante activiteiten van ITLB)
 1. ITLB Kostprijsindex

  De "ITLB Kostprijsindex ten behoeve van het goederenvervoer over de weg" biedt een valide basis door maandelijks de kostenindex voor transportaanverwante activiteiten te publiceren. ITLB is een onafhankelijk kennisinstituut dat onderzoek uitvoert op het gebied van verkeer, vervoer, infrastructuur en logistiek.

  bron : www.itlb.be

 2. De index van de consumptieprijzen.

  Om de evolutie van de ‘levensduurte’ te meten, wordt gebruik gemaakt van een indexcijfer. Deze economische indicator meet de prijsontwikkeling van een korf door gezinnen en bedrijven aangekochte goederen en diensten die representatief zijn voor hun verbruiksgewoonten.

  bron : statbel.fgov.be --> consumptieprijzen/

 3. De elektriciteitsindex

  De evoluties van de component "energie" die gebruikt wordt bij de berekening van index der consumptieprijzen en maandelijks wordt gepubliceerd in de tabel "Indexen per productgroep vanaf 2006" (COICOP, lijn 04.5.1.0) .

  bron : statbel.fgov.be --> consumptieprijzen/

 4. De index van de arbeidskosten.

  Dit omvat de totale uitgaven van een warehouse voor het in dienst hebben van werknemers. Zij omvatten de directe lonen voor de referentieperiode, premies, voordelen in natura, wettelijke bijdragen voor de sociale zekerheid, op collectieve arbeidsovereenkomsten berustende contractuele en vrijwillige sociale premies, sociale uitkeringen ten laste van de werkgever, kosten voor beroepsopleiding, belastingen, min ontvangen subsidies.

  bron : statbel.fgov.be --> loonkost

Definities

 • Het Kwartaalindexcijfer van de Arbeidskosten meet korte termijn trends in 'gemiddelde arbeidskosten per uur’, gedefinieerd als (totale) arbeidskosten gedeeld door het overeenstemmend aantal gewerkte uren in het betreffende kwartaal. Dit indexcijfer omvat de arbeidskostencomponenten ’lonen en salarissen’ , de werkgevers sociale zekerheidsbijdragen plus belastingen, inclusief ’bonussen, 'toeslagen’, 'premies', ... die betaald werden in elke loonperiode. Het is gebaseerd op de gegevens afkomstig van de RSZ: Rijksdienst voor Sociale Zekerheid

  laatste update : 2 juli 2024 17:54

  bron : statbel.fgov.be --> loonkost

 • De evoluties van de component "energie" die gebruikt wordt bij de berekening van index der consumptieprijzen (Excl. BTW *) en maandelijks wordt gepubliceerd in de tabel "Indexen per productgroep vanaf 2006" (COICOP, lijn 04.5.1.0) .
  (* Reden : de BTW verlaging van 21% naar 6% op 01/04/2014 en de verhoging van 6% naar 21% op 1/09/2015 werd geneutraliseerd.)

  laatste update : 2 juli 2024 17:54

  bron : statbel.fgov.be --> consumptieprijzen/

 • Om de evolutie van de ‘levensduurte’ te meten, wordt gebruik gemaakt van een maandelijks indexcijfer. Deze economische indicator meet de prijsontwikkeling van een korf door gezinnen en bedrijven aangekochte goederen die representatief zijn voor hun verbruiksgewoonten.

  laatste update : 2 juli 2024 17:54

  bron : statbel.fgov.be --> consumptieprijzen/

 • Het Instituut Wegtransport & Logistiek België berekent maandelijks de kosten- en kostprijsevolutie voor het nationaal stukgoedvervoer en voor het nationaal en het internationaal algemeen vervoer.

  Deze maandelijkse index geeft de gemiddelde evolutie van de belangrijkste kostenposten en de totale kostprijs weer in de vorm van indexcijfers en is een van overheidswege erkend hulpmiddel bij de onderhandelingen over eventuele vrachtprijsherzieningen (de kostprijsindices en hun driemaandelijkse voortschrijdend gemiddelde worden in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd).

  De kostenposten die in aanmerking worden genomen zijn : Brandstof ; Banden ; Herstelling, revisie, onderhoud; Afschrijving voertuig ; Rijdend personeel ; Verzekering voertuig ; Verzekering CMR-uitbating ; Overige directe voertuigkosten ; Financiering ; Algemene onkosten.

  laatste update : 2 juli 2024 17:54

  bron : www.itlb.be

Probeer de BVBVK kostenindex tool nu uit!

 • Niet BVBVK leden : gratis en vrijblijvend gedurende 7 dagen.
 • BVBVK leden : onbeperkt gratis gebruik.

BVBVK leden voordelen BVBVK leden voordelen

Opgelet!

Opgelet

Dit instrument mag alleen gebruikt worden binnen de krijtlijnen die gesteld zijn door de Belgische mededingingsautoriteit (BMA) en mag derhalve alleen gebruikt worden voor het inzichtelijk maken van kostenontwikkeling binnen de interne bedrijfsvoering.

Vragen of hulp nodig ?

Wendt u voor hulp tot Koen Vangoidsenhoven van het secretariaat van BVBVK.

BVBVK - BeroepsVereniging der Belgische Vries- en Koelnijverheid.

BVBVK is een beroepsorganisatie die gegroeid is uit het in 1921 opgerichte “Union Professionnelle Belge des Industries du Froid”. De branche is de optelsom van bedrijven, die als kernactiviteit de logistieke dienstverlening voor temperatuur gevoelige producten verzorgt.

Terug naar hoofdvenster Terug naar hoofdvenster

Terug naar hoofdvenster Terug naar hoofdvenster

Terug naar globale kostenspreiding Terug naar globale kostenspreiding

Terug naar globale kostenspreiding Terug naar globale kostenspreiding